Follow Spot

Robert Juliat Ivanhoe 2500 HMI
Robert Juliat Cyrano 2500 HMI
Krzesło pod follow spot
Robe Robospot
Robe BMFL™ FollowSpot