Wash

Robe Robin LEDWash 800X™
Robe Spiider
Clay Paky A.leda B-EYE K20
Vari*Lite VL3500 Wash